Privātuma politika

Rozkwitaj z nami i zostań niezależnym Partnerem Biznesowym już teraz!

Spēkā no 01.03.2020.

1. KAS IR PRIVĀTUMA POLITIKA?

Mūsu vietne izmanto šifrētu datu pārraidi (SSL), kas nodrošina jūsu identifikācijas datu aizsardzību. Mūsu privātuma politikā jūs atradīsiet būtiskāko informāciju par mūsu veikto personas datu apstrādi, proti:

1. Kas pārvalda tīmekļa vietni raypath.eu

Vietni www.raypath.eu pārvalda RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ar juridisko adresi Žonskā [Rząska], ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakova, kas reģistrēta Krakovas Centra rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 12. komerclietu nodaļā [Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] ar numuru 0000282566, NIP [nodokļu maksātāja identifikācijas Nr.]: 679 293 55 53, REGON [statistiskais Nr.]: 120484829, ko pārstāv RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ar juridisko adresi Žonskā [Rząska], ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakova, kas reģistrēta Krakovas Centra rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 12. komerclietu nodaļā ar numuru 0000282566, NIP: 679 293 55 53, REGON [statistiskais Nr.]: 120484829, pamatkapitāls: 670 000,00 PLN, ko pārstāv valde, būdama komandītsabiedrības vienīgais komanditārs (turpmāk tekstā – mēs).

2. PERSONAS DATI

1. Kāds tiesību akts reglamentē jūsu personas datu apstrādi?

Mēs vāksim un apstrādāsim jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV ES L 119, 1. lpp), turpmāk tekstā – VDAR. Ciktāl to nereglamentē VDAR, personas datu apstrādi reglamentē 2018. gada 10. maija Fizisko personu datu aizsardzības likums.

2. Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu personas datu pārzinis ir: RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ar galveno mītni Žonskā, ul.` Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakova, tālrunis: +48 12 625 74 00, e-pasts: centrala@ray.pl

Savu personas datu jautājumos jūs varat sazināties ar mums:

 • pa elektronisko pastu: centrala@ray.pl
 • pa parasto pastu: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Kraków
 • pa tālruni: +48 12 625 74 00

3. Kādi personas dati tiek apstrādāti un kādam nolūkam?

Mūsu vietnē mēs piedāvājam jums daudz dažādu pakalpojumu, tāpēc tiek apstrādāti dažādi personas dati, pamatojoties uz juridisku pamatu.

MĒRĶIS PERSONAS DATI APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS DATU GLABĀŠANAS LAIKS
SAZIŅA AR JUMS PĒC PIEPRASĪJUMA AR MĒRĶI SNIEGT PIEDĀVĀJUMU vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dati, kurus norādījāt, sazinoties ar mums VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts t.i., apstrāde mūsu leģitīmo interešu īstenošanai, atbildot uz jūsu ziņu trīs gadus no pēdējās saziņas dienas
PRASĪJUMU CELŠANA, ĪSTENOŠANA, PIEDZIŅA VAI AIZSTĀVĒŠANA TIESĀS UN CITĀS VALSTS IESTĀDĒS. vārds, uzvārds, adrese, personas kods, PVN Nr., Reģ. Nr., e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP numurs VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., apstrāde, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses, ceļot, īstenojot, piedzenot un aizstāvot prasījumus tiesā un citās valsts iestādēs līdz prasījumu, kas saistīti ar līguma izpildi, noilguma termiņa beigām
SŪDZĪBU UN PIETEIKUMU IZSKATĪŠANA, ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., apstrāde mūsu leģitīmo interešu īstenošanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, izveidojot pozitīvas attiecības ar klientiem līdz 1 gadam no sūdzības vai pieprasījuma iesniegšanas dienas, vai līdz brīdim, kad saņemts jūsu pieprasījums
STATISTIKA, ANALĪZES IP Nr. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i. apstrāde, lai īstenotu Pārziņa leģitīmas intereses, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, novērtējot sniegtos pakalpojumus un tirgus vajadzības. līdz saņemta iebilde pret personas datu aizsardzību

4. Brīvprātīga personas datu sniegšana:

Vajadzīgo personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai mēs jums sniegtu pakalpojumus (piemēram, atbildētu uz uzdotu jautājumu).

5. Personas datu saņēmēji:

Uzņēmumi, kuriem mēs varam atklāt jūsu personas datus, ir pakalpojumu sniedzēji, ko izmantojam, pārvaldot tīmekļa vietni, proti:

 • H88 S.A.: Hostinga pakalpojumu nodrošināšana – Linuxpl.com
 • Google Ireland Ltd. ar galveno mītni Īrijā – Klientu aktivitāšu analīze – Google Analytics

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana (ieskaitot profilēšanu):

Mēs nevācam datus automatizēti, tostarp neveicam profilēšanu.

7. Vai mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus EEZ vai starptautiskai organizācijai?

Mēs nenosūtām jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai starptautiskai organizācijai.

8. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz mūsu veikto personas datu apstrādi?

Saskaņā ar VDAR jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu;
 • pieprasīt savu personas datu izdzēšanu;
 • pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • celt iebildi pret personas datu apstrādi;
 • pieprasīt personas datu pārnešanu. Ja esat iesniedzis jebkuru no iepriekš minētajiem pieprasījumiem mēs nekavējoties – viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas – sniegsim jums informāciju par veiktajiem pasākumiem. Ja nepieciešams, mēs varam pagarināt mēneša periodu vēl par diviem mēnešiem pieprasījums sarežģītības vai liela pieprasījumu skaita dēļ. Jebkurā gadījumā jūs tiksiet informēti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšana par termiņa pagarināšanu un kavējuma iemeslu.

Tiesības uz piekļuvi personas datiem (VDAR 15. pants):

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai attiecībā uz jums tiek apstrādāti personas dati. Ja tie tiek apstrādāti, jums ir tiesības:

 • piekļūt personas datiem;
 • saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādājamo personas datu kategorijām, par šo datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, paredzēto laikposmu, cik ilgi jūsu dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, par tiesībām, kas jums piešķirtas, pamatojoties uz VDAR, kā arī par tiesībām iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības priekšsēdētājam [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych], šo datu avotu, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, kā arī par garantijām, ko piemēro saistībā ar datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības;
 • saņemt savu personas datu kopiju. Ja vēlaties iegūt piekļuvi saviem personas datiem, lūdzam iesniegt pieprasījumu uz šo adresi: centrala@ray.pl.

8.2. Tiesības labot personas datus (VDAR 16. pants):

Ja jūsu personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi, jums ir tiesības pieprasīt mums tos nekavējoties labot vai papildināt. Šajā gadījumā lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz: centrala@ray.pl.

8.3. Tiesības uz personas datu dzēšanu (t.i. tiesības “tikt aizmirstam” (GDPR 17. pants).

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, ja:

 • jūsu personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • jūs esat iebildis/-usi pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, ciktāl personas datu apstrāde ir saistīta ar tiešo mārketingu;
 • jūs esat iebildis/-usi pret savu personas datu apstrādi saistībā ar apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai apstrādi, kas nepieciešama nolūkos, kas izriet no mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm.

Neskatoties uz pieprasījumu dzēst personas datus, mēs varam turpināt jūsu datu apstrādi, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu prasības, par ko jūs tiksiet informēts/informēta. Ja vēlaties, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti, lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz adresi: centrala@ray.pl.

8.4. Tiesības iesniegt pieprasījumu ierobežot personas datu apstrādi (VDAR 18. pants)

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, ja:

 • jūs apstrīdat savu personas datu pareizību – šajā gadījumā mēs ierobežosim to apstrādi uz laiku, kurā var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga un datu dzēšanas vietā jūs pieprasāt ierobežot to apstrādi;
 • jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādei, taču tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu prasības;
 • jūs esat iebildis/-usi pret savu personas datu apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmās intereses nav svarīgākas par jūsu leģitīmajiem iemesliem, kas norādīti jūsu iebildē.

Ja vēlaties, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde, lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz adresi: centrala@ray.pl.

8.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi (VDAR 21. pants)

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, saistībā ar:

 • apstrādi, kas nepieciešama sabiedrības interesēs veicama uzdevuma veikšanai, vai apstrādi, kas nepieciešama nolūkiem, kas izriet no personas datu pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm;
 • apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Ja vēlaties iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūdzam nosūtīt savu pieprasījumu uz adresi: centrala@ray.pl.

8.6. Tiesības uz personas datu pārnesamību (VDAR 20. pants):

Jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nosūtīt personas datus citam pārzinim. Parasti mēs nodrošinām personas datus CSV formātā. Ja vēlaties, lai dati tiktu nodrošināti citā formātā, lūdzam pieprasījumā norādīt vēlamo formātu. Ja tas iespējams, mēs centīsimies nodrošināt jums datus vēlamajā formātā. Tāpat jūs varat pieprasīt, lai mēs nosūtītu jūsu personas datus tieši citam administratoram (ja tas ir tehniski iespējams). Ja vēlaties pieprasīt savu personas datu pārnešanu, lūdzam nosūtīt savu pieprasījumu uz adresi: centrala@ray.pl.

8.7. Vai jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei?

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumību, ko mēs veicām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz adresi: centrala@ray.pl.

8.8. Sūdzības iesniegšana uzraudzības iestādē:

Ja uzskatāt, ka ar jūsu personas datu apstrādi tiek pārkāpti personas datu aizsardzības noteikumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, it īpaši tajā valstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Polijas uzraudzības iestāde VDAR izpratnē ir Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych], kura 2018. gada 25. maijā aizstāja Personas datu aizsardzības ģenerālinspekciju. Vairāk informācijas jūs atradīsiet šeit.

3. SĪKDATNES

1. Vispārīgā informācija:

Pārlūkojot Tīmekļa vietnes lapas, tiek izmantotas sīkdatnes, turpmāk tekstā – sīkdatnes, t.i. neliela teksta informācija, kas tiek saglabāta jūsu gala ierīcē saistībā ar Vietnes lietošanu. To izmantošanas mērķis ir nodrošināt Tīmekļa vietnes lapu pareizu darbību. Šie faili ļauj identificēt programmatūru, ko jūs izmantojat, kā arī pielāgot Tīmekļa vietni jūsu vajadzībām. Sīkdatnes parasti satur domēna nosaukumu, no kura tie nāk, to glabāšanas laiku ierīcē un piešķirtu vērtību.

2. Drošība:

Sīkdatnes, ko mēs izmantojam, ir drošas jūsu ierīcēm. Jo īpaši ar to starpniecību vīrusi, cita nevēlama programmatūra vai ļaunprātīga programmatūra nevar iekļūt jūsu ierīcēs.

3. Sīkdatņu veidi:

Mēs izmantojam divu veidu sīkdatnes:

Sesijas sīkdatnes: tās tiek glabātas jūsu ierīcē un paliek tajā līdz pārlūka sesijas beigām. Saglabātā informācija pēc tam tiek neatgriezeniski izdzēsta no ierīces atmiņas. Sesijas sīkdatņu mehānisms neļauj savākt nekādus personas datus vai konfidenciālu informāciju no jūsu ierīces.Pastāvīgās sīkdatnes: tās tiek glabātas jūsu ierīcē un paliek tajā, līdz tās tiek izdzēstas. Pārlūka sesijas beigšana vai ierīces izslēgšana tos neizdzēš no jūsu ierīces. Pastāvīgo sīkdatņu mehānisms neļauj savākt nekādus personas datus vai konfidenciālu informāciju no jūsu ierīces.

4. Mērķi:

Turklāt mēs izmantojam trešo personu sīkdatnes, lai:

 • konfigurētu Tīmekļa vietni;
 • veidotu statistiku, lai saprastu, kā Tīmekļa vietnes lietotāji izmanto lapas, kas ļauj uzlabot to struktūru un saturu, izmantojot Google Analytics analītiskos rīkus, kuru pārzinis ir Īrijā reģistrētais uzņēmums Google Ireland Ltd. Google konfidencialitātes politika ir pieejama šajās adresēs:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Lai uzzinātu sīkdatņu izmantošanas noteikumus, iesakām iepazīties ar iepriekš minēto uzņēmumu privātuma politikām. Sīkdatnes var izmantot reklāmas tīkli, jo īpaši Google tīkls, lai parādītu reklāmas, kas pielāgotas jūsu vēlmēm. Šim nolūkam var tikt saglabāta informācija par to, kā jūs pārvietojaties tīmeklī vai tīmekļa vietnes lietošanas laiku. Lai pārlūkotu un rediģētu informāciju par savām vēlmēm, ko apkopojis Google reklamēšanas tīkls, jūs varat izmantot rīku, kas pieejams adresē: https://www.google.com/ads/preferences/.

Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus vai pakalpojuma konfigurāciju, jūs jebkurā laikā varat mainīt sīkdatņu iestatījumus, norādot nosacījumus to glabāšanai un veidam, kādā sīkdatnes piekļūst jūsu ierīcei. Šos iestatījumus varat mainīt tādējādi, lai bloķētu automātisko sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai informētu par katru to ievietošanu jūsu ierīcē. Detalizēta informācija par sīkdatņu pārvaldīšanas iespējām un metodēm ir pieejama jūsu programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.