Ochrany súkromia

Grow with us and become an independent Business Partner now!

Platné do dňa 01.03.2020.

1. ČO TO SÚ PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA?

Naša stránka používa šifrovaný prenos údajov (SSL), čo zaisťuje ochranu Tvojich identifikačných údajov. V našich pravidlách ochrany súkromia nájdeš najdôležitejšie informácie o tom, ako prebieha z našej strany spracovávanie Tvojich osobných údajov, konkrétne:

1. Kto je správca internetovej stránky raypath.eu

Správcom internetovej stránky www.raypath.eu je RAYPATH INTERNATIONAL SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM, OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ so sídlom: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakow, registrovaná v Obvodnom súde pre Krakov – Centrum mesta v Krakove, XII. Obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra, č. KRS: 0000282566, DIČ: 679 293 55 53, číslo v štatistickom registri (REGON): 120484829, ktorú reprezentuje RAYPATH INTERNATIONAL SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM so sídlom: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakow, registrovaná v Obvodnom súde pre Krakov – Centrum mesta v Krakove, XII. Obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra, č. KRS: 0000282566, DIČ: 679 293 55 53, číslo v štatistickom registri (REGON): 120484829so základným imaním 670 000,00 PLN, ktorú zastupuje predstavenstvo, ktoré je jediným komplementárom obchodnej spoločnosti (čiže my).

2. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Ktorá právna norma upravuje spracovávanie Tvojich osobných údajov?

Tvoje osobne údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade s ustanoveniami Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119/1), všeobecne známym ako GDPR. Vo veciach, ktoré neupravuje GDPR sa spracovávanie osobných údajov riadi Zákonom o ochrane osobných údajov z dňa 10. mája 2018.

2. Kto je správcom Tvojich osobných údajov?

Správcom Tvojich osobných údajov je: RAYPATH INTERNATIONAL SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM, OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ so sídlom: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakow, telefón: +48 12 625 74 00, e-mail: centrala@ray.pl

Vo veciach svojich osobných údajov sa môžeš na nás obrátiť prostredníctvom:

 • elektronickej pošty: centrala@ray.pl
 • klasickej pošty: Rząska, ul. Nad Potokiem 7A, 30-199 Krakow
 • telefónu: +48 12 625 74 00

3. Ktoré osobne údaje sú spracovávané a pre aké účely?

Na našej internetovej stránke Ti ponúkame viacero rôznych služieb a v súvislosti s tým spracovávame rôzne osobne údaje na právnom základe.

ÚČEL OSOBNÉ ÚDAJE PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE DOBA USCHOVÁVANIA ÚDAJOV
KONTAKT NA TEBA NA TVOJU ŽIADOSŤ PRE ÚČELY PREDLOŽENAI PONUKY meno, priezvisko, e-mailová adresa, č. telefónu, údaje, ktoré si nám uviedol pri kontaktovaní sa s nami čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR o spracúvaní pre účely realizácie nášho právne odôvodneného záujmu odpovedať na Tvoju správu tri roky od dňa posledného kontaktu
ZISTENIE, ŠETRENIE A VYMÁHANIE NÁROKOV A OCHRANA PRED NÁROKMI V KONANÍ NA SÚDE ALEBO S INÝMI ŠTÁTNYMI ORGÁNMI meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, DIČ, IČO, e-mail, č. telefónu, č. IP čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR o spracúvaní pre účely realizácie nášho právne odôvodneného záujmu, spočívajúceho v zisťovaní, šetrení a vymáhaní nárokov a v ochrane pred nárokmi v konaní na súde alebo s inými štátnymi orgánmi do uplynutia premlčacej doby nárokov vyplývajúcich z plnenia zmluvy
PRESKÚMANIE SŤAŽNOSTÍ A ŽIADOSTÍ, ODPOVEDANIE NA OTÁZKY meno, priezvisko, e-mailová adresa, č. telefónu, adresa bydliska čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR o spracúvaní pre účely realizácie nášho právne odôvodneného záujmu zvyšovať úroveň poskytovaných služieb a vytvárať pozitívne vzťahy s klientmi do uplynutia 1 roka od dňa podania sťažnosti alebo žiadosti alebo doručenia nám od Teba otázky
ŠTATISTIKA, ANALÝZY č. IP čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR o spracúvaní pre účely realizácie nášho právne odôvodneného záujmu správcu , spočívajúcom v zlepšení kvality poskytovaných služieb, hodnotení poskytovaných služieb a potrieb na trhu. do chvíle podania protestu proti spracúvaniu osobných údajov

4. Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov:

Uvedenie požadovaných osobných údajov je z Tvojej strany dobrovoľné, avšak je to podmienka pre poskytnutie Ti služieb z našej strany (napr. odpoveď na položenú otázku).

5. Prijímatelia osobných údajov:

Subjekty, ktorým môžeme sprístupniť Tvoje osobné údaje sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame pri prevádzkovaní Internetového servisu:

 • H88 S.A.: Poskytovanie služieb hostingu – Linuxpl.com
 • Google Ireland Ltd. So sídlom v Írsku – Analyzovanie aktivity klientov – Google Analytics

6. Automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania):

Nepreberáme údaje automatizovaným spôsobom, nevykonávame profilovanie.

7. Budeme Tvojej osobné údaje odovzdávať mimo EHS alebo medzinárodnej organizácii?

Neposkytujeme Tvoje osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva ani medzinárodným organizáciám.

8. Ak máš práva v súvislosti so spracovávaním Tvojich osobných údajov z našej strany?

Na základe GDPR máš právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom;
 • žiadať o opravu svojich osobných údajov;
 • žiadať o odstránenie svojich osobných údajov;
 • žiadať o obmedzenie spracovávania osobných údajov;
 • protestovať proti spracovávaniu osobných údajov;
 • žiadať o prenesenie osobných údajov. V prípade oznámenia nám ktorejkoľvek z vyššie uvedených žiadostí bez zbytočných prieťahov, v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Ti poskytneme informácie o vykonaných opatreniach. V prípade potreby môžeme predĺžiť mesačnú lehotu o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitého obsahu žiadosti alebo veľkého počtu žiadostí. V každom prípade Ti bude oznámené v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti predĺženie lehoty spolu s dôvodom pre oneskorenie.

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR):

Máš právo získať informácie o tom, či spracovávame Tvoje osobné údaje. Ak sú spracovávané, máš právo:

 • mať prístup k osobným údajom;
 • získať informácie o účele spracovávania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, o prijímateľoch a kategóriách prijímateľov týchto údajov, o plánovanom období uschovávania Tvojich údajov alebo o kritériách pre určovanie tohto obdobia, o Tvojich právach vyplývajúcich z GDPR a o práve podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, o zdrojoch týchto údajov, o automatizovanom prijímaní rozhodnutí vrátane profilovania, ako aj o zabezpečení v súvislosti s poskytovaním týchto údajov mimo Európsku úniu;
 • nadobudnúť kópie svojich osobných údajov. Ak chceš mať prístup k svojim osobným údajom, nahlás svoju žiadosť na adrese: centrala@ray.pl.

8.2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR):

Ak Tvoje osobné údaje nie sú správne alebo sú nekompletné, máš právo od nás žiadať, aby sme ich bezodkladne opravili alebo doplnili. V takom prípade je potrebné poslať požiadavku na adresu: centrala@ray.pl.

8.3. Právo na odstránenie osobných údajov, tzv. „právo byť zabudnutý“ (čl. 17 GDPR).

Máš právo žiadať, aby Tvoje osobné údaje boli odstránené, ak:

 • Tvoje osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo boli ináč spracovávané;
 • si zrušil určitý súhlas, na základe rozsahu ktorého boli osobné údaje spracovávané;
 • Tvoje osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom;
 • si podal/podala protest proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov pre potreby priameho marketingu vrátane profilovania, rozsahu, v ktorom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym marketingom;
 • si podal/podala protest proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov súvisiacim so spracúvaním nevyhnutným pre realizáciu opatrenia vo verejnom záujme alebo so spracúvaním nevyhnutnom pre účel, ktorý vyplýva zo zákonne odôvodnených záujmov realizovaných pre nás alebo pre tretiu stranu.

Napriek nahláseniu žiadosti o odstránenie osobných údajov môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje naďalej pre účely zisťovania, šetrenia alebo ochrany nárokov, o čom budeš informovaný/informovaná. Ak chceš aby Tvoje osobné údaje boli odstránené, nahlás svoju žiadosť na adrese: centrala@ray.pl.

8.4. Právo nahlásiť žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)

Máš právo žiadať aby spracúvanie Tvojich osobných bolo obmedzené, ak:

 • považuješ za pochybnú správnosť svojich osobných údajov - v takom prípade obmedzíme ich spracúvanie na dobu, ktorá umožní skontrolovať správnosť týchto údajov;
 • spracúvanie Tvojich osobných údajov je v rozpore so zákonom a namiesto odstránenia žiadaš obmedzenie ich spracúvania;
 • Tvoje osobné údaje už nie sú potrebné pre účel spracúvania, ale sú nevyhnutne potrebné pre zisťovanie, šetrenie alebo ochranu Tvojich nárokov;
 • si nahlásil/nahlásila protest proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov – do doby zistenia, či naše zákonne odôvodnené záujmy sú nadriadené nad opodstatneniami uvedenými v Tvojom proteste.

Ak chceš aby spracúvanie Tvojich osobných údajov bolo obmedzené, nahlás svoju žiadosť na adresu: centrala@ray.pl.

8.5. Právo na protest proti spracúvaní osobných údajov (čl. 21 GDPR)

Máš právo v ľubovoľnej chvíli podať protest proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov, vrátane profilovania, v súvislosti:

 • so spracúvaním potrebným pre vykonanie opatrenia realizovaného vo verejnom záujme alebo so spracúvaním potrebným pre účely vyplývajúce zo zákonne odôvodnených záujmov realizovaných Správcom osobných údajov alebo tretiu stranu;
 • so spracúvaním pre potreby priameho marketingu.

Ak chceš podať protest proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov, nahlás svoju žiadosť na adrese: centrala@ray.pl.

8.6. Právo žiadať o prenesenie osobných údajov (čl. 20 GDPR):

Máš právo dostať od nás svoje osobné údaje v štrukturalizovanom a všeobecne používanom formáte, ktorý je vhodný pre strojové prečítanie ako aj aby sme ich poslali inému správcovi osobných údajov. Štandardne Ti sprístupníme Tvoje osobné údaje vo formáte CSV. Ak chceš, aby údaje boli sprístupnené v inom formáte, uveď zvolený formát v svojej žiadosti. V rámci možností sa vynasnažíme sprístupniť Ti osobné údaje v Tebou zvolenom formáte. Taktiež môžeš požiadať aby sme poslali Tvoje osobné údaje priamo inému správcovi (nakoľko je to technicky možné). Ak chceš požiadať o prenesenie svojich osobných údajov, nahlás svoju žiadosť na adrese: centrala@ray.pl.

8.7. Či môžeš zrušiť daný súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Môžeš zrušiť daný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v ľubovoľnej chvíli. Zrušenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe Tvojho súhlasu pred jeho zrušením. Ak chceš zrušiť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, nahlás svoju žiadosť na adrese: centrala@ray.pl.

8.8. Sťažnosť dozornému orgánu:

Ak si myslíš, že spracúvanie Tvojich osobných údajov porušuje predpisy o ochrane osobných údajov, máš právo podať sťažnosť dozornému orgánu, konkrétne v členskom štáte svojho bežného pobytu, svojho zamestnania alebo kde došlo k pravdepodobnému porušeniu. V Poľsku je dozorným orgánom pre GDPR predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý dňa 25. mája 2018 nahradil GIODO. Viac informácií nájdeš tu.

3. SÚBORY COOKIES

1. Všeobecné informácie:

Počas prezerania internetových stránok Internetového servisu sú využívané súbory cookies, ďalej nazývané Cookies, čiže menšie textové informácie, ktoré sú ukladané v Tvojom koncovom zariadení v súvislosti s používaním Internetového servisu. Účelom ich používania je zabezpečiť správnu činnosť internetových stránok Internetového servisu. Tieto súbory umožňujú identifikovať Tebou používaný softvér a prispôsobiť Internetový servis pre Tvoje individuálne potreby. Súbory Cookies obyčajne obsahujú názov domény, z z ktorej pochádzajú, čas ich uschovávania v zariadení a udelenú hodnotu.

2. Bezpečnosť:

Nami používané súbory Cookies sú bezpečné pre Tvoje zariadenia. Zvlášť nie je možné, aby sa do Tvojho zariadenia dostali prostredníctvom súborov Cookies vírusy alebo iný nechcený softvér alebo škodlivý softvér.

3. Druhy súborov Cookies:

Používame dva druhy súborov Cookies:

Dočasné Cookies: tie sú prechovávané v Tvojom zariadení a zostávajú tam do chvíle ukončenia používania daného prehliadača. Uložené informácie sú vtedy natrvalo odstránené z pamäte Tvojho zariadenia. Mechanizmus dočasných Cookies nedovoľuje sťahovať akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z Tvojho zariadenia. Stále Cookies: tie sú prechovávané v Tvojom zariadení a zostávajú v ňom až do chvíle ich vymazania. Ukončenie práce s prehliadačom alebo vypnutie zariadenia nespôsobuje ich odstránenie z Tvojho zariadenia. Mechanizmus stálych Cookies nedovoľuje sťahovať akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z Tvojho zariadenia.

4. Účel:

Používame aj súbory Cookies od vonkajších subjektov pre nasledujúce účely:

 • konfigurácia Intenetového servisu;
 • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť, akým spôsobom užívatelia Internetového servisu využívajú internetové stránky, čo poskytuje možnosť zlepšiť ich štruktúru a obsah prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics, správcom ktorých je Google Ireland Ltd. So sídlom v Írsku, Podmienky ochrany súkromia Google sú prístupné na nasledujúcich odkazoch:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Pre oboznámenie sa s pravidlami používania Cookies odporúčame sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia vyššie uvedených firiem. Cookies môžu využívať reklamné siete, zvlášť sieť Google, pre zobrazovanie reklám prispôsobených Tvojim záujmom. Pre tento účel môžu byť uchovávané informácie o tom, ako sa pohybuješ po sieti alebo o čase prezerania internetovej stránky. Informácie zhromaždené reklamnou sieťou Google o Tvojich záujmoch si môžeš prezerať a editovať pomocou nástroja nachádzajúceho sa na adrese: https://www.google.com/ads/preferences/.).

Prostredníctvom nastavení internetového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby môžeš samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa Cookies, pričom určuješ podmienky pre ich uschovávanie a prístupu cez Cookies do Tvojho zariadenia. Tieto nastavenia môžeš meniť tak, aby si zablokoval automatickú obsluhu Cookies v nastavenia internetového prehliadača alebo dostával informácie o každom ich uložení v Tvojom zariadení. Konkrétne informácie o možnosti a spôsoboch obsluhovania Cookies sú k dispozícii v nastaveniach Tvojho softvéru (internetového prehliadača).